Urbane økologier: bysansning forbi mennesket
Kollektivt forskningsprosjekt, utstilling, formidlingsprogram, og publikasjon
ROM for kunst og arkitektur, 2020-2023.

Urbane økologier: bysansning forbi mennesket er et kollektivt forskningsprosjekt på ROM for kunst og arkitektur initiert av Bull.Miletic. Prosjektet undersøker en rekke perspektiver på urban kunnskap i en tid med rask teknologisk utvikling og miljøkrise. Bidragene kommer fra kunst og arkitekturfeltet, og tilnærmingene spenner fra akademisk forskning til kunstnerisk og praksisbasert utvikling.

Hvilke typer urban kunnskap faller utenfor når byen og byutviklingen styres av data og algoritmer fra det etter hvert svært omfattende nettverket av distribuerte sensorteknologier? Hvordan kan et uavhengig visningssted delta i et forskningsprosjekt som en aktiv deltager? På hvilke måter kan kunstnere, arkitekter og kunsthistorikere kollektivt engasjere seg i disse problemstillingene? Prosjektet utvikler kollektive forskningssmetoder der veiledning, tilbakemelding og publikumsentrert formidling forvandler visningsstedet om til en åpen og tilgjengelig forskningsplattform.

I essayet «A City is Not a Computer» viser Shannon Mattern hvordan bymetaforer påvirker forestillinger om hva urban intelligens er og kan være. En nåværende trend er å se byen som en datamaskin, der såkalte smartby løsninger produserer den ideelle innbyggeren gjennom løpende optimaliseringsprosesser. Drivkraften bak denne metaforen, forteller Mattern, er blant annet den raske økningen i utviklingen av nettverksbaserte sensorteknologier med potensial til å kartlegge og operasjonalisere den urbane atmosfæren ned til hvert minste støvkorn. Å se byen som en datamaskin er også påvirket av det pågående løpet om å utvikle selvkjørende biler, noe som forårsaker hard konkurranse i produksjon av sanntidskart og dermed et gjennomkodet bymiljø for både mennesker og maskiner.

I den smarte byen vil vi se en stor andel sensorteknologier, det såkalte tingenes internett, som produserer byen og dens innbyggere som datapunkter. De fleste systemene vil ha helt spesielle oppgaver som skal løses, som for eksempel å finne ledig parkeringsplass i byen. Men Jennifer Gabrys har gjort oss oppmerksomme på hvordan sensorteknologier former miljøet vårt. Bymiljøet er ikke som et passivt bakteppe som mennesker og teknologier virker på, men er snarere et aktivt miljø som blir til i en kontinuerlig prosess. Derfor er det viktig å vurdere hvordan ulike urbane miljøer og byforhold oppstår, og blir programmert gjennom disse teknologiene. Dette må sees i et byøkologisk perspektiv der all form for aktivitet får både forutsette og uforutsette ringvirkninger.

Med begrepet «urban økologi» menes ikke kun en beskrivelse av møtet mellom by og natur eller tiltak som skal gjøre byen grønnere. Det vi ser på er heller byutvikling som en evolusjonær prosess der mennesker, materialer og teknologi har stått i en gjensidig påvirkning gjennom historien. I våre undersøkelser ser vi derfor ikke kun på mennesket som aktør, men studerer hvordan natur, teknologi og materialitet har vært og er aktive medspillere i byutviklingsprosesser.

Prosjektet Urbane økologier stiller seg slik kritisk til en hurtiggående datadrevet byutvikling der borgerne i utvidet betydning, ikke får medvirke i beslutningsprosesser. Gjennom et bredt spekter av forskningsmetoder forsøker forskningsgruppen å gjenkjenne, studere og diskutere andre former for urban kunnskap, det være seg menneskelige eller ikke-menneskelige former, som sammen danner Oslos mange urbane økologier. De ulike delprosjektene har blitt til gjennom en langvarig samarbeidsprosess med utstillingsinstitusjonen ROM for kunst og arkitektur. Urbane økologier er slik sett også betegnende for hvordan denne forskergruppen jobber i deltagende prosesser der verkene får utvikle seg i samspill med hverandre over tid.

Prosjektet vil inneholde en utstilling med formidlingsprogram i februar- mars 2021, og tar sikte på å videreutvikle et løpende program med kortere intervensjoner, forelesninger og filmvisninger. I 2022 utgis en publikasjon som omfatter hele forskningsprosjektet.

Bakgrunn

Dette prosjektet startet med at ROM for kunst og arkitektur inviterte kunstnerduoen Bull.Miletic til å utvikle et kunstnerisk forskningsprosjekt for perioden 2020-2022. Et veiledende spørsmål i denne samarbeidsprosessen har vært: Hvordan kan vi utvikle nye samarbeidsmodeller mellom utstillingssteder og kunstnerisk forskning, spesielt med tanke på økte fokus innen kunstnerisk forskning ved utdanningsinstitusjonene? Hvordan kan utstillingsrommet spille en rolle i utviklingen av et postdoc program i kunstnerisk forskning? Hvordan kan utstillingsrommet være en aktiv deltaker i den pågående formidlingen av forskningsprosessene til et bredt publikum i stedet for å kun bli en endestasjon for presentasjonen av resultatene? Samtalen om disse spørsmålene har ledet til etableringen av en helt ny samarbeidsmodell, ROM STUDIO som fant sted i perioden mellom 15. juni og 26. juni, 2020. Denne to ukersperioden var starten på et langsiktig og utforskende samarbeid mellom kunstnerne og institusjonen.

I løpet av studio-perioden inviterte Bull.Miletic en tverrfaglig ekspertgruppe til å gi tilbakemeldinger på det pågående arbeidet. Gruppen besto av førsteamanuensis i arkitektur- og designhistorie ved NTNU/AHO Ingrid Halland; arkitekt og universitetslektor ved AHO Jonas Gunerius Larsen; billedkunstner og prosjektleder på ROM Gabrielle Paré; arkitekt og førsteamanuensis ved AHO Christine Petersen; daglig leder ved ROM Gjertrud Steinsvåg; kunstnerisk stipendiat ved KHiO og styreleder ved ROM Petrine Vinje; kurator og stipendiat ved UiT Stephanie von Spreter og arkitekt, urbanist og daglig leder ved SLA Kjersti Wikstrøm. Gruppen gjenspeiler den tverrfaglige tilnærmingen som ROM prøver å bygge mellom arkitektur, kunst og formidling. Felles for alle forskerne i prosjektet er at de er interessert i sporing, produksjon og omlegging av moderne urbane ontologier i miljøkrisens tid.

Den første tilbakemeldingen fra ekspertgruppen ble organisert i workshops ved hjelp av mikroskrivemetoder og kollegaveiledningsverktøy for å utvikle nye former for veiledning innen kunstnerisk forskning. Gjennom denne prosessen ble ekspertgruppen bedt om å inngå i en pågående og samarbeidende forskningsprosess. De utviklet sitt eget arbeid som svar på temaet og den første presentasjonen av Bull.Miletic, i stedet for å stå på utsiden med kritikken. Dette utfordret gruppen til å gi tilbakemelding i form av eget arbeid som ville presse, kommentere og videre fremme arbeidet som Bull.Miletic utvikler for utstillingsstedet. Gjennom flere møter og en online samarbeidsplattform ble ekspertgruppen til forskere og samarbeidspartnere, og prosjektet Urban Ecologies ble dannet.

Folkeforskning

Publikum blir i dette prosjektet aktive folkeforskere i stedet for passive mottakere. De slippes inn på kunstneriske forskningsprosesser på et tidlig stadium i prosjektet. Formålet med formidlingsprogrammet er å belyse prosessene i prosjektet. Utstillingen er ikke et ferdig resultat, men snarere en del av en pågående undersøkelse som tar form i visningsrommet sammen med staben, forskningsgruppen og publikum. Forskerne i prosjektet ønsker å invitere publikum til deltagelse i selve forskningsprosessen og dermed også vise at formidlingen er en viktig del av den kunstneriske utviklingen. Prosjektene i utstillingen er i så måte versjoner av mulige utdypninger og videreutviklinger, såkalte minimumsutkast som testes og forandres via tilbakemelding. Med dette ønsker vi å understreke hvordan kunnskap ikke oppstår i en enkelt kropp alene, men tar form gjennom kollektive prosesser.

Prosjektet utvikler i så måte en ny form for formidling av kunstnerisk forskning som, i motsetning til en PowerPoint-presentasjon, også angår utstillingsrommet og ikke tar kunsten vekk fra sin dimensjon for opplevelse, nærvær og deltagelse. Forskningsprosjektet har hatt åpne studioperioder før utstillingen, og vil fortsette å utvikle tematisk kontekstualisering gjennom filmvisninger, diskursiv programmering og deltakende aktiviteter. Inspirert av den voksende interessen for folkeforskningsperspektiver innen klimaforskning og miljø, nærmer dette prosjektet seg publikum som folkeforskere. Ved å understreke denne publikumssentrerte tilnærmingen tar dette prosjektet sikte på å gi folkeforskere fra forskjellig bakgrunn og aldersgrupper muligheten til å gjøre unike funn på sine individuelle reiser gjennom prosjektets ulike formidlingsinitiativer.

Om ROM

ROM er en offensiv arena for utvikling og formidling av kunst og arkitektur, og arrangerer utstillinger, foredrag og debatter. ROM ble opprettet i 2005, da arkitekturgalleriet Galleri ROM (startet i 1987) og kunstgalleriet Institutt for Romkunst (startet i 1988), med utgangspunkt i en felles interesse for romlige praksiser, slo seg sammen for å bli et tverrfaglig møtested for kunst og arkitektur.

En av ROMs sentrale målsetninger er «å vise undersøkende kunst og arkitektur og utfordre og dvele ved sosiale og romlige praksiser.» I tråd med denne ambisjonen inkluderes kunstnerisk forskning som en naturlig del i fordypende undersøkelser hvor kunstnere, arkitekter, forskere og teoretikere kommer sammen for å dele refleksjoner, mens kunstneriske prosesser pågår. Et slikt ståsted innebærer både å utvikle nye formater og metoder for forskning blant kunstnere og arkitekter og å gi et utenforstående publikum tilgang til den innsikten som kunstnerisk forskning genererer.

Deltakere

Siri Austeen, Bergljot, Bull.Miletic, Ana Brotas, Ingrid Halland, Olaf Tønnesland Hodne, Jonas Gunerius Larsen, Shannon Mattern, Christine Petersen, Petrine Vinje, Stephanie von Spreter og Kjersti Wikstrøm.

Partnere

  • James Ewen, Earthmedia, Oslo
  • Hildegunn Gullåsen, Nasjonalmuseets bibliotek og dokumentasjonsarkiv, Oslo
  • Eirik Frisvold Hanssen, Nasjonalbiblioteket, Oslo
  • Chris Myers, CITRIS Invention Lab, University of California, Berkeley
  • Ann-Kristin Novaro, Fyrstikkalleen videregående skole i Oslo
  • Tønnes Frostad Nygaard, Universitetet i Oslo

Støtte

Prosjekt tidslinje

aug
31
Urbane økologier fase 3: Seminar på ROM for kunst og arkitektur
Urbane økologier fase 3: Seminar på ROM for kunst og arkitektur
Urbane økologier fase 3: Seminar på ROM for kunst og arkitektur

Forskningsgruppen Urban Ecologies og ROM for kunst og arkitektur ønsker velkommen til et dagsseminar med den første offentlige presentasjonen av kunsthistorikerne Ingrid Hallands og Stephanie von Spreters forskningsprosjekter.

Hvilke typer urban kunnskap faller utenfor når byen og byutviklingen styres av data og algoritmer fra det etter hvert svært omfattende nettverket av distribuerte sensorteknologier? Hvordan kan kunstnere, arkitekter og kunsthistorikere kollektivt engasjere seg i denne problematikken gjennom et tverrfaglig forskningsprosjekt?

Seminaret presenterer foredrag ved kunsthistorikerne Ingrid Halland og Stephanie von Spreter. Det blir også refleksjoner ved billedkunstnerne Petrine Vinje og Ana Brotas samt arkitektene Christine Petersen og Kjersti Wickstrøm. Det vil bli satt av god tid til å diskusjon med et bredt publikum.

Program

10:00 Gjertrud Steinsvåg og Synne Tollerud Bull: Introduksjon [NO]
10:15 Stephanie von Spreter: Ghosts of the Past? (Un)Mapping Urban Iconography [EN]
11:20 Petrine Vinje: Objective Enactive – Biologiske, materielle og romlige glitcher [NO]
11:40 Christine Petersen + Jonas Gunerius Larsen: Konvidert rom [NO]
12:00 Lunsjpause
13:00 Ingrid Halland: Er byen en hjerne? Kybernetikk, globalisering og urbanisme ca. 1970 [NO]
14:05 Ana Brotas: The Potential of Language as an Artistic Framework [EN]
15:00 Avslutning

apr
21
Lansering av videodokumentasjon fra utstillingen på ROM for kunst og arkitektur

Vi er glade for å kunne opplyse om at videodokumentasjonen av arbeidene fra utstillingen på ROM for kunst og arkitektur nå er på nett. Utstillining inkluderer Time to Reflect Reality av Bull.Miletic med Hum of the Tram—H.O.T.T. Revisited av Siri Austeen, RE FLUKS av Jonas Gunerius Larsen + Christine Petersen, Objective Enactive av Petrine Vinje + Olaf Tønnesland Hodne, og Everywhere is Now: A Cartography of Remote Daydreams av Kjersti Wikstrom.

.
mar
24
Presentasjon av "Time to Reflect Reality" på Deep City: Climate Crisis, Democracy and the Digital
Synne Tollerud Bull vil presentere Bull.Miletics prosjekt Time to Reflect Reality på den internasjonale konferansen Deep City: Climate Crisis, Democracy and the Digital.
Synne Tollerud Bull vil presentere Bull.Miletics prosjekt Time to Reflect Reality på den internasjonale konferansen Deep City: Climate Crisis, Democracy and the Digital.

Synne Tollerud Bull vil presentere Bull.Miletics prosjekt Time to Reflect Reality på den internasjonale konferansen Deep City: Climate Crisis, Democracy and the Digital. Deep City vil finne sted online så vel som på EPFL Campus i Lausanne, med parallelle og synkroniserte aktiviteter ved partnerbyene Singapore (i samarbeid med SUTD Singapore University of Technology and Design) og Hong Kong (i samarbeid med Hong Kong University).

For mer informasjon, se: deepcity.ch

mar
03
Synne Tollerud Bull presenterer "Time to Reflect Reality" på Medieestetisk arbeidsseminar
Synne Tollerud Bull vil presentere et begynnende essay som diskuterer arbeidet Time to Reflect Reality fra Urban Ecologies-utstillingen på Medieestetisk arbeidsseminar ved Universitetet i Oslo.
Synne Tollerud Bull vil presentere et begynnende essay som diskuterer arbeidet Time to Reflect Reality fra Urban Ecologies-utstillingen på Medieestetisk arbeidsseminar ved Universitetet i Oslo.

Synne Tollerud Bull vil presentere Time to Reflect RealityMedieestetisk arbeidsseminar ved Universitetet i Oslo.

feb
11
Utstillingsåpning på ROM for kunst og arkitektur
The exhibition at ROM for Art and Architecture opens on February 11 and runs until March 21, 2021.
The exhibition at ROM for Art and Architecture opens on February 11 and runs until March 21, 2021.

Utstillingen på ROM for kunst og arkitektur åpner den 11. februar og står til 21. mars 2021. Som en integrert del av forskningsprosjektet vises nye verk som undersøker en rekke perspektiver på urban kunnskap i en tid med rask teknologisk utvikling og miljøkrise.

Utstillining inkluderer Time to Reflect Reality av Bull.Miletic med Hum of the Tram—H.O.T.T. Revisited av Siri Austeen, RE FLUKS av Jonas Gunerius Larsen + Christine Petersen, Objective Enactive av Petrine Vinje + Olaf Tønnesland Hodne, og Everywhere is Now: A Cartography of Remote Daydreams av Kjersti Wikstrom.

De øvrige deltagere i prosjektet, førsteamanuensis i arkitektur- og designhistorie ved NTNU/AHO Ingrid Halland, og kurator og stipendiat ved UiT Stephanie von Spreter vil delta på samtaler og andre formidlingsarrangement under utstillingsperioden og vil også fremføre sine egne bidrag som folkeforedrag senere i prosjektperioden.

feb
11
Presentasjon av "Time to Reflect Reality" på 109th CAA Annual Conference
Synne Tollerud Bull will be presenting Time to Reflect Reality by Bull.Miletic at the 109th CAA Annual Conference, February 10-13, 2021, in the panel 'Alternative Cartographies in Art and Art History.'
Synne Tollerud Bull will be presenting Time to Reflect Reality by Bull.Miletic at the 109th CAA Annual Conference, February 10-13, 2021, in the panel "Alternative Cartographies in Art and Art History."

Synne Tollerud Bull will be presenting Time to Reflect Reality by Bull.Miletic at the 109th CAA Annual Conference, February 10-13, 2021, in the panel "Alternative Cartographies in Art and Art History."

The talk will be online during this period at: www.collegeart.org (registration required)

Live Q&A: Thursday, February 11, 2021, 22:00-22:30

feb
04
Foredrag av Shannon Mattern: "How to Map Nothing: Geographies of Suspension"

In this lecture, Shannon Mattern (New School for Social Research) maps out the urban infrastructural ecologies of pandemic retreat. The lecture is in English.

Two years ago – or, a century ago in phenomenological and political time – artist and writer Jenny Odell published to great acclaim a book about How to Do Nothing. She made the case for retreat or refusal as an act of resistance to capitalist productivity and laid out a plan of action for “holding open [a] place in the sun,” for attending to the world’s sensory richness. Not even a year after the book’s release, retreat was imposed on the world in the form of social distancing and lockdowns, and many people found themselves doing a whole lot of involuntary nothing. Maps and graphs showed stilled air traffic and transit systems, depressed economies, shuttered businesses, and sheltering communities. Yet underlying these geographies of suspension were urban and extra-urban networks in furious motion, ecologies of social welfare and surveillance that have historically functioned off the map, either in informal economies or via proprietary infrastructures. In this talk, we draw from feminist geography, critical race studies, and critical disability studies to consider how we might map the flip side of a COVID-19 dashboard: what urban ecologies make suspension possible for those who can afford to retreat?

The lecture is presented in collaboration with the Urban Ecologies project at ROM for Art and Architecture, the Media Aesthetics Work Group, Department of Media and Communication, University of Oslo, and Places Journal.

12:00 [EST] / 18:00 [CET] Introduction to ROM and Urban Ecologies by Director Gjertrud Steinsvåg
12:02 [EST] / 18:02 [CET] Introduction to Shannon Mattern by Urban Ecologies PI Synne Tollerud Bull
12:05 [EST] / 18:05 [CET] Lecture by Shannon Mattern
12:45 [EST] / 18:45 [CET] Q&A
13:05 [EST] / 19:05 [CET] Break, 10 min
13:15 [EST] / 19:15 [CET] PechaKucha by the members of the Urban Ecologies collaborative group
13:45 [EST] / 19:45 [CET] Response by Shannon Mattern
14:00 [EST] / 20:00 [CET] The End

jan
28
Kunstnersamtale med Petrine Vinje: "Objective Enactive", etterfulgt av samtale med Synne Tollerud Bull, Ingrid Halland og Gjertrud Steinsvåg

Petrine Vinjes presenterer verket Objective Enactive, utviklet i samarbeid med Olaf T. Hodne.

Etterfulgt av presentasjonen samtaler Synne Tollerud Bull, Ingrid Halland, og Gjertrud Steinsvåg (ROM) om Urban Ecologies. Samtalen forklarer prosjektets ulike faser, og diskuterer hvordan kunstnerisk forskning kan skape institusjonell samhandlende miljø og hvordan vi nytter visningsstedet som en romlig forskningsplattform med åpen ende.

Presentasjonen og samtalen ble holdt under Artistic Research Week ved Kunsthøgskolen i Oslo.

nov
25
Synne Tollerud Bull deltar i "Feed-back, Feed-forward" Multiplier Seminar for Doctoral Supervisors in Artistic Research
Synne Tollerud Bull deltar i 'Feed-back, Feed-forward' Multiplier Seminar for Doctoral Supervisors in Artistic Research
Synne Tollerud Bull deltar i "Feed-back, Feed-forward" Multiplier Seminar for Doctoral Supervisors in Artistic Research

Det internasjonale KUF-seminaret Feed-back, Feed-forward: Approaches to artistic feedback in doctoral supervision fant sted fra 25. til 26. november 2020 som et online arrangement arrangert av Orpheus Institute, Gent. Doktorveiledere fra alle kunstneriske forskningsområder ble invitert til å utforske kunstneriske tilbakemeldinger og erfaringer gjennom online presentasjoner, workshops og diskusjoner ledet av eksperter på området.

Bull presenterte den pågående utviklingen av Urbane økologier og eksperimenteringen med tilbakemeldinger gjennom estetisk praksis som pågår i dette prosjektet på ROM for kunst og arkitektur.

Opptakene fra seminaret Feed-back, Feed-forward er nå online orpheusinstituut.be.

Sponsorer
×